Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

ŞUBAT 2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ


01 ŞUBAT  2021 MECLİS KARARLARI ÖZETİ   

1-    Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Satış Müdürlüğü’nün 04/01/2021 tarih ve E.180 sayılı yazısı uyarınca; Amme alacağı tahsili için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere; ( asil üyeliğe, Ali Haydar ÇELİK yedek üyeliğe, Ömer Faruk İNAN ) Belediye Meclisimizce yapılan oylama sonucunda seçilmişlerdir. 

2-     Belediyemizin hizmet alanlarında kullanılmak üzere; alınması planlanan 7 adet Otobüsten 3 adetinin T Cetveline eklenmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

3-    Karacaşehir Mahallesi 15367 Ada 40 Parselde bulunan 85.950,36 m² arsa vasıflı taşınmazın Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3.786,56 m²'lik kısmı ile ilgili olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8'inci maddesine göre, Belediyemizin ve %100 hissesi belediyemize ait olan Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait vergi, harç, vadesi geçen ve çeşitli Kanunlara istinaden yapılandırılmış, taksitlendirilmiş borçları ile ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin (e) fıkrasına istinaden Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

4-  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında sayılan alanlarda ekli listede sınıfı, derecesi ve kadrosu belirtilen ünvanda 2021 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücretin Belediye Meclisimizce tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- Gökmeydan Mahallesi 13481 ada 1 parselde bulunan 225/5227 ( 898.08 m²)   Belediyemize ait hissenin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve E.159236 sayılı yazılarına istinaden ''Cami yapılmak ve amacı dışında kullanıldığı takdirde ilgili idareye geri dönmesi'' şartı ile, 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesi d fıkrası gereğince  Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar - Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

 6-     Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Hızırer Sokak ve tapunun 19O-3A-3D pafta no, 9855 ada, 8 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

 7-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Emek (Mamuca)Mahallesi, 2. Arabacılar Sokak ve tapunun  19N-2C pafta no, 6086 ada, 14 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere;İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

8-     Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere (Yıldıztepe) Mahallesi, Altınçağ-Fakülte Sokak ve tapunun 19M-4B pafta no, 5373 ada, 7 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere;  İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

9-     Sümer (Vişnelik) Mahallesi, Çiftlik Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

10-   Sümer Mahallesi, 17173 ada, 8 parsele ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

11-     Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülecek olan  Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması işine ilişkin  protokoller yapmaya ve bu yapılacak protokollerin detaylarını belirleme konusunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesine; Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

12-     Tapunun Karacahöyük Mahallesi 1060 ve 1061 parseller ile Gündoğdu Mahallesi 17011 ada 2 parselde 179/5000 (722.23 m²) hisse Belediyemize  aittir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Gündoğdu -1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projesi kapsamında söz konusu parseller Büyükşehir Belediye  Başkanlığı tarafından kamulaştırılacaktır. Karacahöyük Mahallesi 1060 ve 1061 parseller ile Gündoğdu Mahallesi 17011 ada 2 parselde 179/5000 (722.23 m²) hisse 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemize ait taşınmazlar ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının belirleyeceği taşınmaz veya taşınmazlar ile protokol kapsamında  trampa yapılabilmesi için Belediye Başkanı. Av. Kazım KURT’ a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe- Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

13-    T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA) 2020 yılı Yenilik, Verimlilik ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Koordinasyonunda   “Sıfır Atık Hedefleri Kapsamında Fosil Yakıttan Bioyakıt Sistemine Dönüşüm Projesi”ne hibe başvurusu yapılacaktır. Kurumumuzun da proje ortağı olarak katılımı ile Proje Koordinatör yardımcısı olarak görev almak üzere Kırsal Hizmetler Müdürü R. Burak ÖZEN’e yetki verilmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

14 - Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2021 Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı 4’üncü birleşim 1’inci oturumunun 04 Şubat 2021 Perşembe günü saat 16:00’da Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne “Oybirliği” ile karar verildi.


04  ŞUBAT 2021 MECLİS KARARLARI ÖZETİ   
    
1-    01.02.2021 tarih ve 3/36 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin hizmet alanlarında kullanılmak üzere; alınması planlanan 3 adet Otobüsün T cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2-    01.02.2021 tarih ve 3/37 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karacaşehir Mahallesi 15367 Ada 40 Parselde bulunan 85.950,36 m² arsa vasıflı taşınmazın Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3.786,56 m²'lik kısmı ile ilgili olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8'inci maddesine göre, Belediyemizin ve %100 hissesi belediyemize ait olan Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait vergi, harç, vadesi geçen ve çeşitli Kanunlara istinaden yapılandırılmış, taksitlendirilmiş borçları ile ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin (e) fıkrasına istinaden Belediye Başkanı  Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili   Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3-    01.02.2021 tarih ve 3/38 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,    5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında sayılan alanlarda ekli listede sınıfı, derecesi ve kadrosu belirtilen ünvanda 2021 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücretin Belediye Meclisimizce tespit edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
  
4-   01.02.2021 tarih ve 3/46 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Tapunun Karacahöyük Mahallesi 1060 ve 1061 parseller ile Gündoğdu Mahallesi 17011 Ada 2 parselde 179/5000 (722.23 m²) hisse Belediyemize  aittir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  73. Maddesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Gündoğdu -1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projesi kapsamında söz konusu parseller Büyükşehir Belediye  Başkanlığı tarafından kamulaştırılacaktır. Karacahöyük Mahallesi 1060 ve 1061 parseller ile Gündoğdu Mahallesi 17011 ada 2 parselde 179/5000 (722.23 m²) hisse 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemize ait taşınmazlar ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının belirleyeceği taşınmaz veya taşınmazlar ile protokol kapsamında  trampa yapılabilmesi için Belediye Başkanı. Av. Kazım KURT’ a yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5-  01.02.2021 tarih ve 3/39 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,Gökmeydan Mahallesi 13481 ada 1 parselde bulunan 225/5227 ( 898.08 m²)   Belediyemize ait hissenin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve E.159236 sayılı yazılarına istinaden ''Cami yapılmak ve amacı dışında kullanıldığı takdirde ilgili idareye geri dönmesi'' şartı ile, 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesi d fıkrası gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili Belediye Başkanı. Av. Kazım KURT’ a yetki verilmesine ilişkin İmar - Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6-    01/02/2021 tarih ve 3/40 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Hızırer Sokak ve tapunun 19O-3A-3D pafta no, 9855 ada, 8 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7-    01/02/2021 tarih ve 3/41 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Emek (Mamuca) Mahallesi, 2. Arabacılar Sokak ve tapunun19N-2C pafta no, 6086 ada, 14 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin  İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
 
8-     01/02/2021 tarih ve 3/42 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere (Yıldıztepe) Mahallesi, Altınçağ-Fakülte Sokak ve tapunun    19M-4B pafta no, 5373 ada, 7 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

9-     01/02/2021 tarih ve 3/43 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sümer (Vişnelik) Mahallesi, Çiftlik Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli    Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin  İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

10-    Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin          2021 Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı 5’inci birleşim 1’inci oturumunun 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16:00’da Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.