Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

OCAK 2020 MECLİS KARAR ÖZETİ


02 OCAK 2020 MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- 2020 Yılı Meclis Toplantılarının gün ve saatinin her oturumun sonunda belirlenmesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 2020 yılı için Belediye Meclisinin Tatil ayının 01-31 Ağustos 2020 tarihleri arası olarak kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- Denetim Komisyonu üye sayısı Meclisçe üç kişi olarak belirlenerek; Üç Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi için her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının, Meclis üye tam sayısına oranlaması ve “Gizli” oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyelerinden 32 oy alan İbrahim ARSLAN, 32 oy alan Kadir KODAK ve 19 oy alan Yüksel YOLDAŞ Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

4- Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 2020 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; "Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis kararı ile yapılır" denildiğinden boş memur kadro değişikliği cetvellerinde yer alan kadroların kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2020 mali yılı içinde (01.01.2020-31.12.2020) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- Belediyemiz 2020 Yılı Gelir Tarifesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünde yer alan 9.2.1 kodlu proje onay, peyzaj düzenleme ücretinin (birim m2), 4,00-TL olan bedelinin revize edilerek 1,17-TL olarak belirlenmesi ve 9.2.2. kodlu peyzaj proje uygunluk bedelinin (birim m2) 4,00-TL olan bedelinin de revize edilerek 1,17-TL olarak belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-İmar Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Paşa Mahallesi 12932 ada 2 parsel ¼ hisse 44,57 m² miktarlı taşınmaz mülkiyeti Belediyemize ait olup, 1/1000 ölçekli imar planında meydana isabet etmektedir. 5216 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince; Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) bendi gereği meydanların yapım, bakım ve onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğundadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi uyarınca; söz konusu ¼ hissenin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına bedelsiz devri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Belediyemize ait Sevinç Mahallesinde 15562 ada, 7 ve 8 parsel üzerinde bulunan taşınmazın "GÖÇ KAMPÜSÜ PROJESİ" kapsamında kullanım, bakım ve işletme sorumluluğunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c ve 76. maddelerine istinaden; 5 (beş) yıl süre ile "Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü"ne tahsis edilmesi hususunda, Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

11- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Halk Caddesi-Sümbülcük Sokak ve tapunun 19 M-3D pafta no, 5536 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

12- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tabirinin değiştirilerek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olmasının kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oyçokluğu” ile karar verildi. (21 Kabul, 15 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi İzinli, 1 Kişi oylamada bulunmadı.)

13- 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin; Pazar yerlerinin, yerleşim yerlerinin taşınması ve kapatılması başlıklı 10.maddesinde Pazar yerinin taşınması için 7.maddede yer alan komisyon tarafından incelendikten sonra Belediye Meclisi tarafından karar verilir” denildiğinden ilgili komisyon oluşturularak 12.12.2019 tarihinde Pazar Yerleri Komisyon Raporu yeni yerlerine kurulan (taşınan) Pazar yerlerinde yerleşimine komisyonca oybirliği ile karar verilmiş olup, Gökmeydan, Yıldıztepe/Büyükdere Pazar Yerlerinin yeni yerlerine kurulmasının kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

14- Rusya Federasyonu Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti Karaçayevsk Şehri Belediye Başkanlığının 13/09/2019 tarih ve 1656 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz ile Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Karaçayevsk Belediyesi arasında karşılıklı kardeşlik münasebetleri ve işbirliği çerçevesinde kültür, ticaret, yatırım ve turizmin gelişmesi vb. alanlarda işbirliği yapabilmek için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Karaçayevsk Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

15- 01.10.2019 tarih ve 17/179 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

16- 01.10.2019 tarih ve 17/183 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

17- 01.10.2019 tarih ve 17/188 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

18- 01.10.2019 tarih ve 17/189 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

19- 01.10.2019 tarih ve 17/191 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İmar Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

20- 01.10.2019 tarih ve 17/192 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

21- 01.10.2019 tarih ve 17/193 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

22- 01.10.2019 tarih ve 17/194 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

23- 01.10.2019 tarih ve 17/200 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

24- 01.10.2019 tarih ve 17/201 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

25- 01.10.2019 tarih ve 17/202 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

26- 01.10.2019 tarih ve 17/203 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

27- 01.10.2019 tarih ve 17/186 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Zabıta Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

28- 01.10.2019 tarih ve 17/187 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

29- 01.10.2019 tarih ve 17/190 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

30- 01.10.2019 tarih ve 17/195 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

31- 01.10.2019 tarih ve 17/199 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

32- Yenidoğan Mahallesi, 20 N 3c-3d pafta, 13246 ada, 79 ve 80 parsellere ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

33- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesi gereğince; Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamaları Derneği ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için ortak çalışma ağı olan sürdürülebilir kentsel gelişim ağına katılım sağlamak ve sürdürülebilir kentsel gelişim protokolü imzalanması için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

34- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; gündemdeki komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı 2’inci birleşim 1’inci oturumunun 07 Ocak 2020 Salı günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

07 OCAK 2020 MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- 02.01.2020 tarih ve 1/4 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde ihtiyaç olması durumunda görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 02.01.2020 tarih ve 1/5 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 02.01.2020 tarih ve 1/6 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; "Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis kararı ile yapılır" denildiğinden boş memur kadro değişikliği cetvellerinde yer alan kadroların kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- 02.01.2020 tarih ve 1/7 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2020 mali yılı içinde (01.01.2020-31.12.2020) tarihleri arasında ödenecek net ücret ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 02.01.2020 tarih ve 1/8 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-İmar Ortak Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2020 Yılı Gelir Tarifesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünde yer alan 9.2.1 kodlu Proje onay, peyzaj düzenleme ücretinin (birim m2), 4,00-TL olan bedelinin revize edilerek 1,-TL ve yine 9.2.2. kodlu Peyzaj proje uygunluk bedelinin (birim m2) 4,00-TL olan bedelinin de revize edilerek 1-TL olması, Ayrıca Yönetmelik gereği plansız alanlarda zorunluluk olmadığından peyzaj onayı, ücreti ve projesi istenmeyecektir şeklindeki Plan ve Bütçe-İmar Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6- 02.01.2020 tarih ve 1/11 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Halk Caddesi-Sümbülcük Sokak ve tapunun 19 M-3D pafta no, 5536 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 02.01.2020 tarih ve 1/9 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Paşa Mahallesi 12932 ada, 2 parsel, 1/4 hisse 44,57 m² miktarlı taşınmaz mülkiyeti Belediyemize ait olup, 1/1000 ölçekli imar planında meydana isabet etmektedir. 5216 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince; Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) bendi gereği meydanların yapım, bakım ve onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğundadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi uyarınca; söz konusu 1/4 hissenin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına bedelsiz devri yapılmasına ilişkin İmar-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

8- 02.01.2020 tarih ve 1/10 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Belediyemize ait Sevinç Mahallesinde 15562 ada, 7 ve 8 parsel üzerinde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereği, Anadolu Rotary Kulübü ile Başkanlık yazısında belirtilen Göç Kampüsü Projesinde Belediyemiz ile ortak hizmet projesi yürütülmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5 (beş) yıl süre ile protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a verilmesi ile ilgili İmar-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (21 Kabul, 14 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

9- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı 3’üncü birleşim 1’inci oturumunun 03 Şubat 2020 Pazartesi günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.