Duyurular

İHALE İLANI 04.08.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin

Cinsi

Kiralama

Süresi

Basılı

Evrak Bedeli (TL)

Kira Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geç. Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi-Çankaya Cad kesişiminde bulunan parkta

Büfe

3 Yıl

100,00₺

1.035,17 ₺ (Aylık)

 

37.266,12 ₺ (3 Yıllık)

1.117,98 ₺

18.08.2020

10:10

2

Ihlamurkent Mah. Kartopu Caddesi –Adalet Caddesi kesişiminde bulunan parkta

Büfe

3 Yıl

100,00₺

1.035,17 ₺ (Aylık)

37.266,12 ₺ (3 Yıllık)

1.117,98 ₺

18.08.2020

10:15

 

3

12835 ada, 1 parsel

Orta Mahalle Çürük Hoca Sokak Cam Seramik Sanatları Çarşısı Zemin Kat No:18/D

İşyeri

3 Yıl

100,00₺

1.650,00 ₺ (Aylık)

 

59.400,00 ₺ (3 Yıllık)

 

1.782,00 ₺

18.08.2020

10:20

 

4

Orhangazi Mahallesi, Aslantaş-Kocabey Sokak  kesişiminde park alanında yer alan 1 Nolu Alan

Baz istasyonu için ayrılan yer (59,50 m2 )

3 Yıl

100,00₺

58.151,69₺ (Yıllık)

174.455,07 ₺ (3 Yıllık)

5.233,65 ₺

18.08.2020

10:25

 

5

Orhangazi Mahallesi, Aslantaş-Kocabey Sokak  kesişiminde park alanında yer alan 2 Nolu Alan

Baz istasyonu için ayrılan yer (59,50 m2 )

3 Yıl

100,00₺

58.151,69₺  (Yıllık)

174.455,07 ₺ (3 Yıllık)

5.233,65 ₺

18.08.2020

10:30

 

6

Orhangazi Mahallesi, Aslantaş-Kocabey Sokak  kesişiminde park alanında yer alan 3 Nolu Alan

Baz istasyonu için ayrılan yer (117,80 m2)

3 Yıl

100,00₺

61.903,41₺  (Yıllık)

185.710,23 ₺ (3 Yıllık)

5.571,30 ₺

18.08.2020

10:35

7

12802 ada, 6 parsel

Dede Mah. Usta Ayaz Sokak No:25

 

Avlulu, 2 katlı, 240 m², Tescilli Ahşap Yapı

 

 

3 Yıl

100,00₺

1.500,00 ₺  (Aylık)

54.000,00 ₺

(3 Yıllık)

1.620,00 ₺

18.08.2020

10:40

8

13432 ada 6 parsel

Gökmeydan Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı C1/C2 Blok

1. Bodrum Kat No:29

İşyeri-Garaj

3 Yıl

100,00₺

1.700,00 ₺  (Aylık)

61.200,00 ₺ (3 Yıllık)

 

1.836,00 ₺

18.08.2020

10:45

 

9

13432 ada 6 parsel

Gökmeydan Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı B1/B2 Blok 1. Bodrum Kat No:20

Garaj

(50 m² lik bölümü)

3 Yıl

100,00₺

250,00 ₺  (Aylık)

9.000,00 ₺ (3 Yıllık)

270,00 ₺

18.08.2020

10:50

 

10

Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi, Altay Caddesi ve Gökçekaya sokakları arasında kalan park alanı

Çay ocağı ve WC

(Mevcut vagonun; söz konusu alanda idarenin belirlediği yerde ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılan her birinin alanı 15 m² yi geçmeyen 1 adet çay ocağı ve WC yapılarak işletilmesi)

3 Yıl

100,00₺

24.000,00 ₺  (Yıllık)

72.000,00 ₺ (3 Yıllık)

 

2.160,00₺

18.08.2020

10:55

 

11

17166 ada 1 parsel

75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, Selami Vardar Bulvarı,

Tarla

(2351,15 m² lik bölümü)

3 Yıl

100,00₺

1.500,00 ₺  (Aylık)

54.000,00 ₺

(3 Yıllık)

1.620,00₺

18.08.2020

11:00

 

 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-    İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-    Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-    Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4-    Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-    Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-    Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-    İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-    Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

İmar Plan İlanları 30.06.2020

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
8/1222219691/1  2.Arabacılar Caddesi ve Albayrak Bulvarı kesişiminde yer alan tescilsiz alan 71 Evler
Emek Mahallesi
29.07.202028.08.2020
8/1232223. Caddeye cepheli otopark alanları 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi 29.07.202028.08.2020
    
8/124227464 parselTürkmentokat Mahallesi  29.07.202028.08.2020

      
        

  • Eski Duyurular
  •