Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

OCAK 2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ


04 OCAK  2021-MECLİS KARARLARI ÖZETİ   

1-    2021 Yılı Meclis Toplantılarının gün ve saatinin her oturumun sonunda belirlenmesinin kabulüne, “Oybirliği ile karar verildi.

2-    2021 yılı için Belediye Meclisinin Tatil ayının 01-31 Ağustos 2021 tarihleri arası olarak kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3-    Denetim Komisyonu üye sayısı Meclisçe üç kişi olarak belirlenerek; Üç Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi için her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının, Meclis üye tam sayısına oranlaması ve “Gizli” oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyelerinden  21 oy alan Saffet ÇELEN,21 oy alan Nihat ÇUHADAR ve 17 oy alan Yüksel YOLDAŞ Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

4-    Eskişehir Kadastro Müdürlüğünün 11/12/2020 tarih ve E-3296153 sayılı yazısına istinaden; Akpınar Mahallesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. Maddesi gereği 2/B çalışmalarında Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 ( altı ) adet “ Bilirkişi” Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. 

5 -    Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6-    2021 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7-    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2021 mali yılı içinde (01.01.2021-31.12.2021) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8-    Vadişehir Mahallesi, Pamukkale Sokak ve Palmiye Sokak ile Nevruz Sokak kesişimi İçinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanına isabet eden tescilsiz alanda,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e ve j bentleri gereğince ; Yap İşlet Devret modeli ile kafeterya yapılarak 15 (on beş) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT' a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe- Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9-    Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılarımızın ödemesi gereken kira bedellerinin ödeme durumlarının  yeniden değerlendirilmesi konusunda, 7244 sayılı Kanunun 1. Maddesinin (ç) bendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarihli 2020/27 nolu genelgesine istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili  Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe- Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

10-    71 Evler Mahallesi, 9691 Ada 1 Parselde İmar planlarında Pazar yeri olarak kurulması planlanan alanın Kamulaştırma işlemleri bitip Kapalı Pazar Yeri yapılıncaya kadar geçici olarak Hızırer Sokak üzerinde Açangüller Sokakla kesiştiği yerden başlatılarak Bilgün Sokak ile kesişimine kadar Pazar günleri kurulması ile ilgili Pazar Yerleri Komisyonu Raporuna ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere;İmar – Plan ve Bütçe Ortak Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

11-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Toroslar Sokak ve tapunun 18O-2B pafta no, 16865 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere;İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

12-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Millet-Çayırlar Sokak ve tapunun 19M-2D pafta no, 5552 ada, 16 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

13 -   Kurtuluş Mahallesi, 20N 4b pafta, 2291 adanın  kuzeyinde yer alan yol ve  park alanına ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

14 -   Büyükdere Mahallesi, 19M 3d- 19M 4c pafta, 5315, 5350, 5358 ve 5359 adalara ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

15 -   Türkmentokat Mahallesi, 4694 ada, 13 parsele (eski 318 parsel)’e ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

16 -    Kıravdan Mahallesi, 14245 ada, 10 parsel ile 14269 ada, 48 ve 58 parsellere ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENİLEN MADDELER


17 -    BEBKA 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı’na hizmet süreçlerinin koordinasyonunun sağlanmasına yönelik dijitalleşme alt yapılarının kurulması ve geliştirilmesi kapsamında Bilgi İşlem Müdürlüğü ile hibe başvurusu yapılması planlanmaktadır. Projenin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanması için sunulan faaliyette kurumumuzun temsili, ilzama ve ilgili belgelerin imzalanması konusunda Bilgi İşlem Müdürü Koray ÖZTEKİN’e yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

18 -     BEBKA 2021 Yılı Yenilik, Verimlilik ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programları’na hizmet süreçlerinin koordinasyonunun sağlanmasına yönelik dijitalleşme alt yapılarının kurulması ve geliştirilmesi kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile hibe başvurusu yapılması planlanmaktadır. Projenin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanması için sunulan faaliyette kurumumuzun temsili, ilzama ve ilgili belgelerin imzalanması konusunda Kırsal Hizmetler Müdürü R. Burak ÖZEN’e yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

19 -     Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahallelerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısının  incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine  “Oybirliği” ile karar verildi.

20-    Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2021 Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı 2’nci birleşim 1’inci oturumunun  08 Ocak  2021 Cuma günü saat 16:00’da Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne “Oybirliği” ile karar verildi.


08 OCAK  2021-MECLİS KARARLARI ÖZETİ   


1 -    04.01.2021 tarih ve 1/5 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,  Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2-    04.01.2021 tarih ve 1/6 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2021 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3-    04.01.2021 tarih ve 1/7 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2021 mali yılı içinde (01.01.2021-31.12.2021) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4-    04.01.2021 tarih ve 1/8 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,  Vadişehir Mahallesi, Pamukkale Sokak ve Palmiye Sokak ile Nevruz Sokak kesişimi İçinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanına isabet eden tescilsiz alanda,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e ve j bentleri gereğince ; Yap İşlet Devret modeli ile kafeterya yapılarak 15 (on beş) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT' a yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5-    04/01/2021 tarih ve 1/9 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen;Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılarımızın ödemesi gereken kira bedellerinin ödeme durumlarının  yeniden değerlendirilmesi konusunda, 7244 sayılı Kanunun        1. Maddesinin (ç) bendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarihli 2020/27 nolu genelgesine istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun  18. Maddesi gereği iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili  Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6-     04/01/2021 tarih ve 1/10 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Plan ve Bütçe Ortak Komisyonuna havale edilen;     71 Evler Mahallesi, 9691 Ada 1 Parselde İmar planlarında Pazar yeri olarak kurulması planlanan alanın Kamulaştırma işlemleri bitip Kapalı Pazar Yeri yapılıncaya kadar geçici olarak Hızırer Sokak üzerinde Açangüller Sokakla kesiştiği yerden başlatılarak Bilgün Sokak ile kesişimine kadar Pazar günleri kurulması ile ilgili Pazar Yerleri Komisyonu Raporuna ilişkin İmar - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7 -     04/01/2021 tarih ve 1/11 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Toroslar Sokak ve tapunun 18O-2B pafta no, 16865 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

8-    04/01/2021 tarih ve 1/12 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Millet-Çayırlar Sokak ve tapunun 19M-2D pafta no, 5552 ada,    16 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.      

9-    04/01/2021 tarih ve 1/13 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Kurtuluş Mahallesi, 20N 4b pafta, 2291 adanın  kuzeyinde yer alan yol ve  park alanına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

10-    04/01/2021 tarih ve 1/14 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Büyükdere Mahallesi, 19M 3d- 19M 4c pafta, 5315, 5350, 5358 ve 5359 adalara ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

11-    04/01/2021 tarih ve 1/15 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Türkmentokat Mahallesi, 4694 ada, 13 parsele (eski 318 parsel)’e ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

12-    04/01/2021 tarih ve 1/16 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Kıravdan Mahallesi,      14245 ada, 10 parsel ile 14269 ada, 48 ve 58 parsellere ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

13-    04/01/2021 tarih ve 1/19 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahallelerin belirlenmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

14 -     Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin   2021 Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı 3’üncü birleşim 1’inci oturumunun 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 16:00’da Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.