Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

İHALE İLANI


İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Madde 1-1 İşin Adı:  Eskişehir ili Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi Pamukkale, Palmiye ve Nevruz Sokakları içerisinde kalan 11.578,65 m² alana sahip Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı içerisinde; avan projesine uygun olacak şekilde 08 Ocak 2021 Tarih ve 2/24 sayılı Meclis Kararı gereğince; 15 (on beş) yıl süreliğine belirlenen kira bedeli üzerinden Yap-İşlet-Devret modeline uygun olarak 220,00m² kapalı alan (40m² açılır kapanır verandalı), 17,5 m² veranda ve 295,00 m² açık sert zemin olacak şekilde uygulama projelerinin (mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Doğalgaz vb) ve bina inşasının yapılması için tüm giderlerinin müteşebbis tarafından karşılanarak yapılacak olan kafeterya işlevli binanın üst kullanım hakkının tanınması işi.

1.2-İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

1.2-a Vadişehir Mahallesi Pamukkale, Palmiye ve Nevruz Sokakları içerisinde kalan 11.578,65 m² alana sahip Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı içerisinde; 220,00m² kapalı alan (40m² açılır kapanır verandalı), 17,5 m² veranda ve 295,00m² açık sert zemin kullanım alanlı kafeterya binası yapılarak 15 yıl süre ile kira bedeli karşılığı üst kullanım hakkının tanınması.

1.2-b Müteşebbis tarafından Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik ve Doğalgaz projelerinin 30 gün içerisinde hazırlanarak idarenin uygun bulması halinde onaylatılması, 120 takvim günü içerisinde kafeterya inşaatının tamamlatılarak 15 yıl süreliğine belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması.

1.2-c Tespit edilen muhammen aylık kira bedeli 2.500,00₺+KDV (İki bin beş yüz Türk Lirası Sıfır Kuruş)

1.2-d Kafeterya Tahmini Yapım Bedeli: 560.015,09  (Beş yüz altmış bin on beş  Türk Lirası  dokuz Kuruş)

1.3-İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214                Fax No:0 222 227 96 07

1.4-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Servisi Belediye Hizmet Binası 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.5-İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. ( Beş Yüz  Türk Lirası) dır.

1.6-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.7-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2-Muhammen Bedel:

Aylık kira bedeli 2.500,00₺ (İki bin beş yüz Türk Lirası Sıfır Kuruş) olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1-İhale Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda 16.03.2021 tarihinde, saat:11:00’da Odunpazarı Belediye Encümeni ( İhale Komisyonu ) huzurunda yapılacaktır.

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 16.03.2021 tarihinde Salı günü Saat 11:00’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4-Proje, Yapım ve İşletme Süresi:

4.1-Uygulama Projeleri (Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik ve Doğalgaz) yapım süresi: 30(Otuz) takvim günüdür.(1Ay)

4.2-Kafeterya İnşaatı Yapım Süresi:120 (yüz yirmi) takvim günüdür.(4 Ay)

4.3-İşletme Süresi, Restorasyon Yapım Süresi bitimi veya Geçici Kabul tarihinden itibaren 15 (On Beş) yıldır.

Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.1)-(5.2)-(5.3) ve (5.4) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (6) veya (7) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10-Şekli Ve İçeriği Şartname Belirtilen Geçici Teminat :

a-       Yaklaşık Kafeterya Yapım Bedelinin %3’ü olan: 16.800,45₺ (On altı bin sekiz yüz Türk Lirası kırk beş Kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b-       15 Yıllık tahmini kira bedelinin %3 ü olan: 13.500,00₺ (On üç bin beş yüz  Türk Lirası Sıfır Kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.14-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.15-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.16-İstenen belgeler 2021 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

5.17-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.18-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.19-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

 6. İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir.

7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.