Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

AMBALAJ ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI, AYRIŞIMI VE GERİ KAZANIMI İŞİ (10.12.2020)


İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

 

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 Faks: 0 222 217 45 45

c) Elektronik posta adresi : temizlikisleri_md@odunpazari.bel.tr

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu

 2- İhalenin Konusu:

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde ''Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi'' hakkı 10 (on) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

İli : Eskişehir

İlçesi : Odunpazarı

İşin Süresi : 10 yıl

Muhammen Bedel : 960.000,00  TL + KDV

Geçici Teminat : 28.800,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati : 10.12.2020 Perşembe günü saat 10:10

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale

tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)      Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerini içeren beyan,

b)      Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, 

c)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı,

d)      İstekli adına vekalet edilmesi halinde, İstekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

e)      Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)       İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,

g)      İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

h)      İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,

i)        Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge,

j)        İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k)      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen Ambalaj  Atığı Toplama ve Ayırma Çevre Lisansı Belgesi (Tip 1) , Geçici Faaliyet Belgesi veya bu belgeleri alacağını belirtir taahhütname,

l)        İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik şartname, idari şartname, sözleşme taslağı)

 

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

 6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy

Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı No: 260 (Belediye Aşevi üstü) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine

yatırılan 100,00 TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.