Duyurular

Hobi Bahçeleri Kura Çekiliş Tarihleri 19.02.2018

Gündoğdu Mahallesi Bahçesaray Hobi Bahçesi kura çekilişi 22.02.2018 tarihinde saat 10:00'da, Vadişehir Mahallesi Ihlamurvadi Hobi Bahçesi kura çekilişi 27.02.2018 tarihinde saat 10:00'da ve Emek Mahallesi Türkmendağı ve Gönülbağı Hobi Bahçesi kura çekilişi 01.03.2018 tarihinde saat 10:00'da,meclis salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

18.Madde Uygulaması (71 Evler Revizyonu) 16.02.2018

18 Madde Uygulaması (Gökmeydan Mahallesi 13463 ada 13-14-15-16-17-18-20-21-23 parseller) 15.02.2018

İHALE İLANI 13.02.2018

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-1 İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

1-2 Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1-3 Her İhale dokümanını satış bedeli 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) dır.

1-4 İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1-5 İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda listede belirtilen tarih ve saatte Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

1-6 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Mülkiyeti Eskişehir Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi ve 43 Maddenin ikinci fıkrası gereğince Pazarlık Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici Teminat TL (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çerkez Kireç

-

253

Tarla

1.375,00 m2

Plansız Tarla

7.562,50

226,88

20.02.2018

10:10

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)        Tedavüldeki Türk Lirası,

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)        Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5- Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6- İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       İLAN OLUNUR.

18.Madde Uygulaması (Arifiye Mahallesi 207 ada 96-97-98-99 ve 3029 ada 1-2-3-6-7-14 parseller) 07.02.2018

18. Madde Uygulaması (Karapınar Mahallesi 1785 Ada 24-28-29-30-174-181-184-186 ve 229 parseller) 07.02.2018

ÖZELLEŞTİRME İLANI 29.01.2018

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar,satışyöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

Sıra

İhale Konusu Taşınmaz

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

1

İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi,16593 ada, 1 parseldeki 8.089,07 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

2.000.000.-

1.000.-

05.03.2018

17:00

2

Muğla ili, Datça ilçesi,  İskele Mahallesi, 165 ada, 42 parseldeki 56.523,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

1.250.000.-

1.000.-

06.03.2018

17:00

3

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7930 ada, 1 parseldeki 3.276,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

50.000.-

200.-

07.03.2018

10:00

4

Samsun ili, Terme ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 113 ada, 59 parseldeki 33.943,63 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

10.000.-

200.-

07.03.2018

14:00

1-   İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2-   İhale konusu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3-   İhale konusu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-   İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5-   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

6-   ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden önce duyurulacaktır.

7-   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8-   İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9-    İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

Şubat 2018 Gündem Maddeleri 26.01.2018

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca; 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.30’da yapılacak olan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3’üncü birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-        Yatırım Programımızda yer alan ve bunların finansmanlarının öz kaynaklardan karşılanması öngörülen kent peyzaj düzenlemeleri, park yapımları, yol yapımları, bina, inşaat, tretuar, bordür, makine teçhizat ve taşıt gibi diğer yatırımlar ve bunlara ilişkin harcamalar, personel harcamaları, diğer cari harcamalar ve transfer harcamaları için kamu yararına kullanılmak üzere yukarıda açıklanan gelirlerimizin ve banka hesaplarında bulunan paraların Kamu Yararına Tahsis Edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-        2017 yılında yapılan yol harcamalarına katılım bedellerinin tahakkuk edip etmeyeceği ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-        Güvercinköy Kümeslerinin tahsis ve kullanma ücretinin belirlenmesi ve 2018 yılı gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı. 

4-        Maaş ödemelerinin iadesi talepli işlemin iptali talebiyle Eskişehir 1.İdare Mahkemesine 2017/715 Esas sayılı dava açılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (h) bendi uyarınca; vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verilmesine  ilişkin Başkanlık yazısı. 

5-        Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi ve tapunun 19 O 3B pafta no, 9961 ada,     78 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. 

6-        Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi,Mamuca Mahallesi ve tapunun 19 O 4A-19 O 4D pafta no,   5832 ada, 10 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. 

7-        Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi,Mamuca Mahallesi ve tapunun 19 O 4D pafta no, MM101 ada,  2 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. 

8-        Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi ve tapunun 19 O 4D pafta no, 5967 ada,      5 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. 

9-        Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi ve tapunun 221 pafta no, 2076 ada,       169 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. 

10-        Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi ve tapunun 19 N 3B pafta no, 8215 ada,     4 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

11-        Sümer (Vişnelik) Mahallesi, Kızılyer Mevkii, 19 M 1a – 19 M 1d pafta, 1628 ada,4 ve 31 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

12-        Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi sınırları içersinde muhtelif mahallelerde yer alan 9 adet trafo alanının imar planına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

13-        Kurtuluş Mahallesi, 20 N 4b pafta, Asrın sokak ve Sobacılar sokak kesişimindeki Trafo Alanı ait plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

14-        Paşa Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12929 ada, 1, 2, 3 parseller ve güneyinde yer alan tescilsiz alana ilişkin Başkanlık yazısı.

15-        Etüd ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

16-        Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

17-        02.01.2018 tarih ve 1/9 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sokaklarından kablo geçiren haberleşme altyapı kuruluşlarından alınacak 1 yıllık    1 metre geçiş hakkı ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

İmar Plan İlanları 11.10.2017

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         

18/20556812903 ada 8 ve 12 parsellerAkcami Mahallesi20.02.201822.03.2018

20/219312678 ParselKanlıpınar Mahallesi01.02.201803.03.2018
         
27/27632-Sümer-Orhangazi Mh.Kızılyer Mevki Plan Notu Değişikliği01.02.201803.03.2018
14/15935650/171 Evler (Sultandere) Mahallesi01.02.201803.03.2018      

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH