Duyurular

İHALE İLANI 16.05.2019

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a)       Adresi                                 : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer    : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2- İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen “Düğün Salonu’nun 10 Yıl Süreyle Kiralama İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

İli                                            : Eskişehir

İlçesi                                      : Odunpazarı

Taşınmazın adresi             : Emek Mahallesi Atasoy Sokak, No:29Odunpazarı Eskişehir

Ada/Parsel                            : 17340 Ada 1 Parsel

Yapı Alanı                           : 2.552,00 m2

Cinsi ve Miktarı                  : 1 adet Düğün Salonu

İşin Süresi                             : İş yeri tesliminden itibaren 10 yıl

Muhammen Bedel             : 10 Yıllık Bedel 2.700.000,00 TL (Yıllık Peşin ödenmek üzere)

Geçici Teminat                    : 81.000,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati           : 28.05.2019 Salı günü saat 10:30

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye Katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)       İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu)

b)       Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerini içeren beyan,

c)       Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, 

d)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı,

e)       İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.

f)        Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

g)       İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

h)       İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

i)         İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

j)        Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge,

k)       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l)         İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 1.000,00TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İLAN OLUNUR.

2019 Mayıs Ayı Meclis Gündemi 26.04.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca; 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 17.30’da yapılacak olan Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantıları 9’uncu birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 21/03/2019 tarih ve 52 sayılı yazısı uyarınca; Belediyemizin Birlik Genel Kurulunda ve diğer toplantılarında temsil edilebilmesi için  Belediye Başkanı dışında, (1) Asil, (1) Yedek Meclis Üyesinin seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Taşınmazların değer tespiti ve satışı için; Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 Asil ve          1 Yedek Belediye Meclis Üyesinin seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   71 Evler (Karacahüyük) Mahallesi, 19 O 2c pafta, 16761 ada, 15 (eski 3244) parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

4-   2018 yılında yapılan yol harcamalarına katılım bedellerinin tahakkuk edip etmeyeceği ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Belediyemiz teşkilatında görev yapmakta olan kamu görevlilerine, sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Odunpazarı Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısı.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ PAZARYERİ BİLGİLERİ 27.06.2018

SIRA NO PAZARYERİ ADI MAHALLE ADI CADDE-SOKAK ADI KURULMA GÜNÜ
1 ORHANGAZİ SEMT SOKAK PAZARI ORHANGAZİ MAHALLESİ Devrantepe sokak PAZARTESİ
2 YILDIZTEPE SEMT SOKAK PAZARI BÜYÜKDERE MAHALLESİ Çiğdem Çiçeği Sk / Güller sokak / Karakaya sokak / Belkıs Sokak / Halk Caddesi PAZARTESİ
3 GÜNDOĞDU SABİT KAPALI PAZARYERİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ Alkan Sokak / Büyük Adalı Sokak / Emrecan Sokak / Çelikbilek Sokak PAZARTESİ
4 EMEK SABİT KAPALI PAZARYERİ EMEK MAHALLESİ Atasoy Sk. Nihat Sami Banarlı Sokak / Çoban Dede Sokak / Tunçbey Sokak SALI
5 YENİDOĞAN SEMT SOKAK PAZARI YENİDOĞAN MAHALLESİ Ali Rza Efendi Cd. / Akasya Çiçeği Sk. SALI
6 AKARBAŞI SEMT SOKAK PAZARI VİŞNELİK MAHALLESİ- AKARBAŞI MAHALLESİ Şht. Göngören Bostan sk. / Köprülü Sk. / Yazgan Sk. / Gülten Sk. / Handan Sk. / Tuncay Sk.  ÇARŞAMBA
7 IHLAMURKENT SABİT AÇIK PAZARYERİ IHLAMURKENT MAH. Nevruz caddesi yanı ÇARŞAMBA
8 ODUNPAZARI SEMT SOKAK PAZARI AKCAMİ MAHALLESİ Mal Hatun Sk.  PERŞEMBE
9 ERENKÖY SEMT SOKAK PAZARI ERENKÖY MAHALLESİ Çeşme Yolu Sokak / Çamlık Tepe Sokak / Taksim Sokak  PERŞEMBE
10 KIRMIZITOPRAK SEMT SOKAK PAZARI KIRMIZITOPRAK MAHALLESİ Ercan Sk. Akıncı Sk. CUMA
11 GÖKMEYDAN SEMT SOKAK PAZARI GÖKMEYDAN MAHALLESİ Ulus Cd. / Dede Efendi Cd. CUMA
12 YENİKENT SABİT KAPALI PAZARYERİ YENİKENT MAHALLESİ Şht. Yzb. T. Güngör Caddesi CUMARTESİ
13 75. YIL SULTANDERE SABİT KAPALI PAZARYERİ SULTANDERE MAHALLESİ Gül Sazak Caddesi / Abdi İpekçi Caddesi / Fakir Baykurt Caddesi CUMARTESİ
14 ÇANKAYA SABİT KAPALI PAZARYERİ ÇANKAYA MAHALLESİ Şht. Ali Karabulut Sokak / Laçin Sokak / Hapar Sokak / Şht. Selim Ercan Sokak PAZAR

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH