Duyurular

İHALE İLANI 08.06.2018

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Mamuca

5822

8

146,26

Arsa

Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanı

351.024,00

10.530,72

26.06.2018

10:10

Yörükkırka

-

611

3.840,00

Tarla

Plansız

34.022,40

1.020,67

26.06.2018

10:20

Yenidoğan

8220

2

329,00

Arsa

Bitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı

113.505,00

3.405,15

26.06.2018

10:40

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

 B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

d)      

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

 7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 100,00 TL. (yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

2018 Haziran Gündem Maddeleri 25.05.2018

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesine istinaden, 01 Haziran 2018 Cuma günü saat 17.30’da yapılacak olan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantıları 12’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kanlıpınar, Yörükkaracaören Mahalleleri için talep edilen bilirkişilerin, Orman Kadastrosu ve 2/B madde uygulamasında görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz 1 (bir) adet asil, 1 (bir) adet yedek bilirkişinin seçilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Mülkiyeti Belediyemize ait Karacahüyük Mahallesi 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093 parsel numaralı ve toplam yüzölçümü 1.194,58 m² olan taşınmazların tamamının 41.200,00 TL bedel üzerinden T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne devri ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 3 adet trafo alanının imar planına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

4-   Odunpazarı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı.

5-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Vatanseverler-Güzelköy Sokak, tapunun 19 O 4A pafta no, 5857 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.      

6-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Ersoylar-Hızırer Sokak, tapunun 19 O 3A pafta no, 9856 ada, 29 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, 2. Arabacılar Caddesi, tapunun  18 O 1D-4A pafta no, MM ada, 6715 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 11.10.2017

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
9/149230290-292-304-4309Sultandere Mahallesi30.05.201829.06.2018 
9/14723171 Evler-Ihlamurkent Mahalleleri 30.05.201829.06.2018

Ihlamurkent– Emek Mahalleleri Güneyi Gecekondu Önleme Bölgesi'ne ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Başkanlık Makamının 31.05.2018 tarih, 72651 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 13.06.201813.07.2018      

      

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH