Duyurular

İHALE İLANI 23.06.2017

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)     Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)    Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)     Elektronik posta adresi: opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)    İhalenin Yapılacağı yer: Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedel üzerinden, belirtilen sürede kiraya verilecektir.

Yer

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

75. Yıl Mahallesi Çerkezköy Cad. Zonguldak Cad. Babaeski Cad. ve Van Cad. kesişeninde bulunan 14.789,36 m2 alana sahip park  üzerinde yapılmış Güvercin köy tesisi içindeki idari binada bulunan veteriner kliniği

Ön Muayene Odası 14,85m2  , Tedavi Odası 18,90m2 , Depo14,60m2 , WC 3,75 m2 olmak üzere Toplam 52,10 m2 Alana Sahip Veteriner Kliniği

3 Yıl

Aylık     400,00 TL

3 Yıllık 14.400,00TL

432,00TL

04/07/2017

10:10

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-     İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır.)

2-     Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır.)

3-     Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-     Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-     İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-     Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

8-     Klinikte çalışacak Veteriner Hekime ait Veteriner Hekim olduğunu belgeleyen diplomanın aslı veya noter suretli fotokopisi

9-     Klinikte çalışacak Veteriner Sağlık Teknikerine ait Veteriner Sağlık Teknikeri olduğunu belgeleyen diplomanın aslı veya noter suretli fotokopisi

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-      Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-      Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-      Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-      Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-      Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-      İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-      Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

9-      Klinikte çalışacak Veteriner Hekime ait Veteriner Hekim olduğunu belgeleyen diplomanın aslı veya noter suretli fotokopisi

10-  Klinikte çalışacak Veteriner Sağlık Teknikerine ait Veteriner Sağlık Teknikeri olduğunu belgeleyen diplomanın aslı veya noter suretli fotokopisi

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası

b)    Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Veteriner kliniğinde evcil güvercin dışında hiçbir hayvan için muayene ve tedavi yapılmayacaktır.

8- Tesiste 1 Veteriner Hekim ve en az 1 Veteriner Sağlık Teknikeri görev yapacaktır.

9- Klinik, haftanın 7 (yedi) günü 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

10-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 100,00TL.(Yüz Türk Lirası) Karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Haziran 2017 İlan 26.05.2017

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden, 01 Haziran 2017 Perşembe günü saat 17.00’de yapılacak olan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantıları 13’üncü birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Kadastro Müdürlüğünün 03.05.2017 tarih ve E.1017857 sayılı yazısı ile belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 71 Evler, 75. Yıl, Ağapınar, Büyükdere, Çavlum, Kireç, Emek, Erenköy, Gümele, Gündoğdu, Göztepe, Gültepe, Harmandalı, Huzur, Ihlamurkent, Kanlıpınar, Karacahöyük, Karaçay, Karahüyük, Karatepe, Gülpınar, Sevinç, Sultandere, Sümer, Yassıhöyük, Yıldıztepe, Yörükkaracaören Mahalleleri için talep edilen bilirkişilerin 3402 Sayılı  Kanun kapsamında  yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

2-   17.05.2017 tarihli vatandaşın dilekçesi uyarınca; fotoğraf makinesi, alet, aparat, kitap ve dergiden oluşan 372 adet malzemenin uygun görülecek bir müzede sergilenmesi için adının verilmesi şartıyla bağış talebine ilişkin Başkanlık yazısı.

3-   Deliklitaş Mah. Hamamyolu Cad. Sebahattin Günday Parkı Islahı İşinin tamamlanabilmesi için İller Bankası A.Ş.'den 5.270.000,00 TL (Beşmilyon İkiyüzyetmişbin Türk Lirası) ilave kredi kullanımı için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Göztepe Mahallesi, 19 M 2a, 19 M 2d pafta, Battalgazi Cami ve çevresi ile Yıldıztepe Mahallesi, 19 M 2b pafta, 1551 adada yer alan Cami alanı ve çevresinde yapılan imar planı değişiklikleri ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Vişnelik Mahallesi, 20 M 3a pafta, 13048 ada, 13 parsel ile ilgili Başkanlık yazısı.          

6- Gökmeydan Mahallesi, 20 N 4b pafta, 13422 ada, 14 parsel ile ilgili Başkanlık yazısı.            

7- Kanlıpınar Mahallesi, 18 R 4a, 18 R4d pafta, 185 ada, 1-2 parseller, 192 ada, 1 parsel, 193 ada,   1 parsel ve 938-939-942-983-2489-2587 nolu parseller ile ilgili Başkanlık yazısı.

8- Odunpazarı Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi adı altında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nce işletilecek olan Odunpazarı Belediyesine ait açık otoparkın ücret tarifesinin belirlenmesi ve 2017 mali yılı gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9- Herkes için kütüphane projesi kapsamında 1 (bir) kütüphane personelinin yurtdışına görevlendirilmesi ve harcırahının ödenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait Kıravdan Mahallesi 1502 parselde bulunan taşınmazın BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine 114,02 TL bedel ile 49 yıllığına daimi ve müstakil üst hakkı tesisine ilişkin Başkanlık yazısı.        

2016 Bütçe Uygulama Eşitlik Raporu 18.04.2017

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH