Duyurular

İHALE İLANI 16.02.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a)       Adresi                                 : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 250 21 40 – 133 Faks: 

c)       Elektronik posta adresi    : erdemdemiroz@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer    : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

 

2- İhalenin Konusu: Odunpazarı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 26ODU 030 plakalı Caterpiller CB54 B 2017 model asfalt silindirinin satış işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre satılması  için 28.01.2020 Tarih  ve 99  sayılı Encümen Kararına istinaden  Muhammen Bedeli 219.775,00TL üzerinden artırma yapılmak suretiyle ihale edilecektir.

İli                                            : Eskişehir

İlçesi                                      : Odunpazarı

Muhammen Bedel             : 219.775,00 TL

Geçici Teminat                    : 6.593,25TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati           : 27.02.2020 Perşembe günü saat 11.00

 

SIRA NO

CİNSİ

MODELİ 

MARKASI/TİPİ

MOTOR/ŞASE NO

KULLANIM DURUMU

BULUNDUĞU YER

1

Asfalt Silindiri

2017

Caterpillar CB54B

C4E33797 / CATCB54BVS4P00276

342,5 Saat

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi

3- Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin Adresleri Ve Görülebileceği Saatler:

Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvar Fen İşleri Şantiyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde, hafta içi mesai saatlerinde görülebilir.

4- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye Katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı İşleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)

2-Nüfus Cüzdan Sureti (e-devlet çıktısı geçerlidir)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge

7-Gerçek Kişinin Eskişehir Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge

8-Tüzel kişiliğin Eskişehir Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)      ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvar Fen İşleri Şantiyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine yatırılan 100,00TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10- Özel Hükümler

a)       Araç satın alanların %30 oranındaki geçici teminat tutarı, şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.

b)       Araç ile ilgili olarak KDV dâhil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup; yerinde tesliminde doğan yükleme, boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler alıcıya aittir.

c)       Verilen teklifler sonunda eşya/araç en yüksek bedeli verene satılır. Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur. Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.

d)       Şartnamenin 10.Maddesinin 2.Paragrafı uyarınca 'Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir yazılır.

e)       Şartnamenin 12.Maddesinin son paragrafı uyarınca taşınır mal bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içerisinde teslim alınmaz ise, idare bunları müşteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir.

11- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

2019 Yılı Bütçe Uygulama Eşitlik Raporu 14.02.2020

18.Madde Uygulaması 12.02.2020

2020 Şubat Ayı Meclis Gündem Maddeleri 30.01.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantıları 3’üncü birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Satış Müdürlüğü’nün 09/01/2020 tarih ve E.1668 sayılı yazısı uyarınca; Amme alacağı tahsili için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere; Bir Asil ve Bir Yedek Meclis üyesinin seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2- 01.10.2019 tarih ve 17/181 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.     

3-Zonguldak  İli  Bakacakkadı  Belediyesinin 27/12/2019 tarih ve 68609210 - 105.04-E.933 sayılı yazısı  ekinde gönderilen, Zonguldak  İli  Bakacakkadı  Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Bakacakkadı Belediyesinin “Kardeş Belediye” olmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek için; 5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) fıkrası gereğince, Bakacakkadı Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-Orta Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12840 (eski 935) ada, 18 (eski 30) parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

5-Deliklitaş Mahallesi, 20 N 4d pafta, 13650 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

6- Karacaşehir Mahallesi, 18 K 2c-18 K 2d paftada yer alan yaklaşık 2,5 hektarlık alana ilişkin Başkanlık yazısı.

7- 75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 19 P 3d-19 P 4c pafta, 137 ada, 7 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

8- İçkili yerler bölgesinin belirlenmesi ile ilgili tespit raporuna ilişkin Başkanlık yazısı.

  • Eski Duyurular
  •