Duyurular

İHALE İLANI 18.09.2019

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)     Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)    Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)     İhalenin Yapılacağı yer: Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Ve 43. Maddeleri gereği pazarlık usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden, belirtilen sürelerde kiraya verilecektir.

 

Sıra No

Yer

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Emek Mahallesi Çobandede sokak (Kapalı Pazar Yeri altında)

Dükkan

3 Yıl

420,00

(Aylık)

453,60

26.09.2019

10.00


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-     İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır.)

2-     Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3-     Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır.)

4-     Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5-     Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-     İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-     Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-      Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-      Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-      Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-      Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-      Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-      İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-      Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası

b)    Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

2019 Eylül Ayı Meclis Gündem Maddeleri 29.08.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesi uyarınca; 03 Eylül 2019 Salı günü saat 17.30’da yapılacak olan Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantıları 15’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Odunpazarı Belediyesinin 2020-2024 yılları arası Stratejik Plan ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Odunpazarı Belediyesinin 2020 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Odunpazarı Belediyesinin 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Araç alımı için Müdürlükler arası ödenek aktarılması ve T1 cetveline ekleme yapılması ile ilgili Başkanlık yazısı.  

5-   Gökmeydan Mahallesi 1032 ada, 171 parsel (13432 ada, 6 parsel) de bulunan A1 ve A2 blokta Garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm, B1 ve B2 blokta Garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm ile C1 ve C2 blokta Garaj nitelikli 29 nolu bağımsız bölümlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince; Belediyemize Şartlı Bağışının (İlgili taşınmazların vergi ve cezalarının kaldırılması) yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

6-   Karapınar Mahallesi;Kartopu Caddesi,Altay Caddesi ve Gökçekaya Sokak İçinde kalan  1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanına isabet eden alanda peyzaj, bakım, onarım, tadilat ve yapım işlemleri karşılığında 10 yıllığına yap-işlet devret modeli ile kiraya verilmesine ilişkin konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT‘a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Uğurkan Sokak ve Balsu Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 O 1C-1D pafta no, 6041 ada, 12 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

8-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Nisan-Uslular Sokağa cepheli ve tapunun 19 M-3A pafta no, 5338 ada, 14 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

9-   Orhangazi Mahallesinde, 3 adet trafo alanının imar planına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

10-   Kırmızıtoprak Mahallesi, 20 M 3a pafta, 13527 ada, 13 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Başkanlık yazısı.

11-   Karacahüyük (Sultandere) Mahallesi, 19 P 4b pafta, 3027 parsel ile Karacahüyük Mahallesi,  19 P 4b pafta, 1976 ve 4175 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

12-   71 Evler (Karacahüyük) Mahallesi, 19 O 2c pafta, 4191 parsel (yeni 16757 ada, 6 parsel) ile Gündoğdu (Karacahüyük) Mahallesi, 20 O 3d pafta, 315 parsele (yeni 17013 ada, 30 parsel) ilişkin Başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 12.09.2019

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
24/34622913080/8Vişnelik Mahallesi12.09.201912.10.2019
    


      
        

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH